Statut Stowarzyszenia Dom Drewniany


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
1. Stowarzyszenie Dom Drewniany, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać również skrótu „SDD”.

§2.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§3.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami.

§4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§6.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie idei domu drewnianego,
2. propagowanie i promowanie drewno jako ekologicznego materiału budowlanego w trosce o środowisko naturalne,
3. skupienie zainteresowanych tematyką domów drewnianych,
4. stworzenie forum informacyjno – dyskusyjnego dla członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych propagowaniem idei domu drewnianego,
5. podjęcie współpracy z innymi organizacjami na rzecz opracowania polskich wymogów – norm prawnych dla domów drewnianych,
6. integrowanie sympatyków i propagatorów idei domu drewnianego umożliwiające stworzenie silnego lobby na rzecz członków stowarzyszenia,
7. reprezentowanie interesów stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
8. wspomaganie działań członków, w tym poza granicami kraju,
9. przekazywanie informacji o poziomie jakości wykonywanych domów drewnianych,
10. Konsolidowanie branży drzewiarskiej oraz producentów materiałów wykorzystywanych w budownictwie drewnianym
11. Propagowanie i promowanie budownictwa drewnianego wśród inwestorów, architektów, konstruktorów i wykonawców

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działanie na forum publicznym, obecność w mediach oraz własne przedsięwzięcia i projekty, takie jak:
– promocja; wydawanie biuletynu, ulotek, strona internetowa, organizacja i udział w imprezach związanych z celami statutowymi, konferencje prasowe, artykuły w prasie fachowej,
– aktywna współpraca z organizacjami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności,
– prowadzenie działalności szkoleniowej związanej przede wszystkim z propagowaniem idei domu drewnianego,
– tworzenie baz danych związanych z działalnością stowarzyszenia,
– wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie technicznym i ekonomicznym, rozwoju technologii,
– współpraca z instytucjami związanymi z propagowaniem idei budownictwa drewnianego,
– współpraca przy opracowywaniu procedur przyznawania znaku jakości dla budynków drewnianych z uprawnionymi instytucjami,
– organizowanie spotkań miłośników i sympatyków związanych z tematyką domów drewnianych.
– Tworzenie bazy pracowników wykwalifikowanych w budownictwie drewnianym
– Organizowanie możliwości tworzenia grupy zakupowej wśród członków Stowarzyszenia
– Organizowanie konkursów promujących budownictwo, w szczególności drewniane

§ 9.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia służyć może tylko realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

1. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
2. 58.13 Wydawanie gazet
3. 58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4. 18.11 Drukowanie gazet
5. 18.12 Pozostałe drukowanie
6. 18.13 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
7. 46.13 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
8. 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
9. 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
10. 73.1 Reklama
11. 73.20 Badanie rynku i opinii publicznej
12. 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
13. 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
14. 71.20 Badania i analizy techniczne
15. 85.53 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
16. 64.19 Pozostałe pośrednictwo pieniężne
17. 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
18. 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać:
• osoba fizyczna lub osoba prawna, z tym zastrzeżeniem, iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
• osoby fizyczne będące obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy, również ci nie mieszkający na stałe w Polsce,
• złożył pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia oraz uiścił wpisowe.

§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych.

§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca uregulowane składki, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, spełniająca postanowienia statutowe Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego umocowanego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, po opłaceniu obowiązującej składki członkowskiej. W przypadku nie przyjęcia na członka Stowarzyszenia, wpłacona składka ulega zwrotowi.
4. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia albo też w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju samego Stowarzyszenia.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13.
1. Członek zwyczajny i członek honorowy ma prawo do:
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów właściwym władzom Stowarzyszenia,
4/ korzystania z infrastruktury Stowarzyszenia i korzystania z jego wsparcia i pomocy, na zasadach określonych uchwałą zarządu.
5/ zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
6/ korzystania z logo SDD i rekomendacji Stowarzyszenia.
2. Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:
1/ promowania idei i celów Stowarzyszenia,
2/ aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
3/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4/ przestrzegania standardów etycznych określonych przez Stowarzyszenie,
5/regularnego płacenia składek i innych zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członek wspierający posiada takie prawa jak członek zwyczajny za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń w umowie zawartej ze Stowarzyszeniem oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i są zobowiązania do przestrzegania statutu.

§ 15.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1/ dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 1 rok,
4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
5/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6/ pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2.
W razie wykluczenia, skreślenia członkostwa lub pozbawienia członkostwa honorowego, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 17.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zebranie ustali inaczej
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
3. Do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają wybrane osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące osoby, które uzyskały taką samą liczbę głosów.
4. Skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym, odbytym bezpośrednio po wyborach,
zebraniu

§18.
W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz poniżej przewidzianego niniejszym Statutem minimum w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§19.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
– zwyczajne,
– nadzwyczajne.
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
– z inicjatywy Zarządu,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować jedynie uchwały przewidziane porządkiem obrad.
6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
8. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, .chyba, że Walne Zebranie zadecyduje inaczej.
9. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II – gi termin Walnego Zebrania Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od I – go terminu Walne Zgromadzenie zwołane w II – gim terminie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10 – ciu członków. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w I – szym jak i II – gim terminie zapadają większością głosów. W takim przypadku Walne Zebranie może podejmować jedynie uchwały przewidziane porządkiem obrad.
10. Walne Zebranie Członków:
– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
– wybiera, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia,
– ustala wysokość składek członkowskich oraz wysokość wpisowego,

§20.
Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób (w tym Prezesa). i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach.. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Podział zadań członków zarządu, organizację ich pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawach majątkowych,
e) uchwalania wynagrodzeń na rzecz pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
8. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
9. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
10. Członkowie Zarządu pracują społecznie.

§21.
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
2. 4. Członkowie Komisji mają prawo
– uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
– kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
– składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§22.
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
– składek członkowskich i wpisowego,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
– dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
1. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
3. Fundusze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są między innymi na finansowanie kosztów administracyjnych, w szczególności działalności Biura Stowarzyszenia, oraz wszelkich wydatków ponoszonych w czasie spotkań członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 23
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§24.
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do likwidacji majątku stowarzyszenia po rozliczeniu jego zobowiązań wobec wierzycieli. Ewentualna nadwyżka po zakończeniu likwidacji zostaje przekazana na cele społeczne.

§25.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.