Podstawowe standardy techniczno – montażowe Stowarzyszenia Dom Drewniany dla budownictwa prefabrykowanego

Podstawowe standardy techniczno – montażowe Stowarzyszenia Dom Drewniany dla budownictwa prefabrykowanego

 

Dom prefabrykowany jest budowlą, usytuowaną na uprzednio przygotowanej podbudowie ( fundament, piwnica, itp.), składającą się ze  sprefabrykowanych elementów ściennych o wysokości kondygnacji lub pomieszczeń przestrzennych,  jak  również  ze  sprefabrykowanych  stropów  i  elementów  dachowych, które są produkowane w zakładach produkcyjnych i następnie transportowane na miejsce budowy.

Dopuszcza się nie prefabrykowane konstrukcje  dachowe  i  stropowe  ze względu  na  ich nietypowy kształt.

 

  1. Fundamenty

Posadowienie budynku spełnia wymagania PN i „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  [1] w zakresie przenoszenia obciążeń, izolacyjności cieplnej i warunków gruntowych.

  1. Drewno konstrukcyjne

Na konstrukcję budynku prefabrykowanego stosuje się drewno iglaste, klasa C24 (dawna k27). Tarcica jest suszona komorowo i czterostronnie strugana z zaokrąglonymi lub sfazowanymi krawędziami wzdłużnymi (alternatywnie suszona komorowo, 4-stronnie strugana i zabezpieczona środkami chemicznymi).

Wilgotność  drewna konstrukcyjnego zastosowanego  w  trakcie  prefabrykacji  dla elementów ściennych i stropowych powinna wynosić nie więcej niż 19% .

Obowiązkowej impregnacji chemicznej, podlegają podwaliny ścian spoczywające na fundamentach lub płycie fundamentowej, z obowiązkową izolacją poziomą przeciwilgociową.

 

  1. Podstawowe moduły konstrukcji

Modułami, na których opiera się budownictwo prefabrykowane są wymiary graniczne nie większe niż:

  • 62,5 cm dla słupków ścian,
  • 60 cm dla belek stropowych,
  • 60 cm dla krokwi.

Powyższe określa się dla drewna litego o grubości nie mniejszej niż 38 mm +-1mm. Wymiary te określają osiowy rozstaw słupków ścian, belek stropowych i krokwi dachowych.

Właściwe moduły określa jednak projekt konstrukcyjny.

Dopuszcza się różne  systemy prefabrykacji  i  zastosowanych  w  niej  materiałów, nie  mniej  muszą  być  one  zgodne  z  zasadami fizyki budowli dla  przegród  prefabrykowanych  z  użyciem  drewna.

Prefabrykaty  dostarczane  na  budowę  powinny  być  zabezpieczone  na  czas  transportu  i  montażu  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  o ile  stopień  i  system  prefabrykacji  nie zapewnia właściwego zabezpieczenia.

 

  1. Poszycia stropów, ścian i dachu

Ze względu na wpływ warunków atmosferycznych, oraz właściwości samych płyt, na poszycia stropów, ścian i dachu stosuje się materiały płytowe o właściwościach wilgociouodpornionych: płyty drewnopochodne, płyty gipsowo – włóknowe, płyty na bazie cementu.

Na poszycie ścian zewnętrznych i dachu nie stosuje się deskowania, chyba, że deski są suszone komorowo i strugane.

  1. Izolacyjność cieplna

Przegrody zewnętrzne budynku spełniają izolacyjność cieplną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla przegrody zewnętrznej współczynnik przenikalności cieplenej wynosi nie więcej niż 0,3 W/m2 K.

 

Przykładowy układ warstw ściany zewnętrznej i podłogi na płycie (Rys. 1)

Przykładowy układ warstw ściany zewnętrznej i podłogi na płycie (Rys. 1)

 

  1. Układy warstw przegród

Przykładowy układ warstwy ściany zewnętrznej – od wnętrza:

 

– Wykończenie wewnętrzne

Płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe lub cementowo-drzazgowe grub. min. 12,5mm.

W przypadku stosowania okładziny drewnianej, pod okładzinę należy obowiązkowo stosować płyty jak wyżej, stanowiące osłonę przeciwogniową konstrukcji.

W konstrukcji ścian budynku, o osiowym rozstawie słupków 1/3  szerokości płyty, mają zastosowanie płyty o grubości 12,5 mm, natomiast przy osiowym rozstawie belek stropowych czy krokwi dachowych wynoszącym powyżej 1/2 szerokości płyty stosuje się płyty grubości 15 mm.

 

Poszycie wewnętrzne konstrukcyjne.

Odpowiednimi na poszycie wewnętrzne są materiały płytowe np.: płyty drewnopochodne lub płyty gipsowo – włóknowe, płyty na bazie cementu o grub. min. 12 mm, które jednocześnie stanowią poszycie wewnętrzne.

 

– Opóźniacz pary wodnej – zwany popularnie paroizolacją.

Stosuje się folię polietylenową grubość około 0,15 mm o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej – około 2 – 25 g/m2/24h. Należy zapewnić ciągłość i maksymalnie możliwą do uzyskania szczelność paroizolacji.

 

Układ warstw ściany zewnętrznej (Rys. 2)

Układ warstw ściany zewnętrznej (Rys. 2)

 

-Konstrukcja drewniana

Drewno konstrukcyjne (jak opisane w punkcie 2 ) o szerokości nie mniejszej niż 120mm.

 

– Izolacja cieplna

Stosuje się wełnę szklaną lub skalną, bądź izolacje oparte na włóknach celulozy. Minimalna grubość izolacji termicznej winna spełniać wymagania współczynnika U poniżej 0,3 W/m2∙K.

 

– Poszycie zewnętrzne konstrukcyjne

Odpowiednimi na poszycie ścian są materiały płytowe o właściwościach wilgociouodpornionych: płyty drewnopochodne, płyty gipsowo–włóknowe, płyty na bazie cementu o grub. min. 12 mm.

 

– Wiatroizolacja

W przypadku zastosowania materiału elewacyjnego nie związanego w sposób szczelny z poszyciem zewnętrznym konstrukcyjnym, obowiązkowe jest zastosowanie wiatroizolacyjnej folii ściennej.

Cechą charakterystyczną wiatroizolacyjnych folii ściennych jest paroprzepuszczalność od min. 110 g/m2/24 godz.

 

– Elewacje

Na elewacje stosuje się głównie płyty styropianowe, lub inne (np. poliuretanowe lub z wełny mineralnej) szczelnie klejone do zewnętrznego poszycia konstrukcyjnego, z systemami uszczelek w newralgicznych miejscach (okna, drzwi i inne otwory w ścianach zewnętrznych budynku) – wtedy też nie stosuje się wiatroizolacji.

Stosuje się również materiały boazeryjne nie związane szczelnie z poszyciem zewnętrznym (deski itp.) – konieczne jest wtedy stosowanie wiatroizolacji.

Układ warstw ściany zewnętrznej budynku prefabrykowanego może być różnie zestawiany, ale zawsze należy pamiętać o zachowaniu zasad fizyki budowli.

 

 

Układ warstw ściany wewnętrznej (Rys. 3)

Układ warstw ściany wewnętrznej (Rys. 3)

 

Dla przegród:

– stropu nad pustką podpodłogową,

– stropu międzykondygnacyjnego,

– ścian wewnętrznych,

– stropodachu i połaci dachowej

układu warstw identyczny jak dla budynków o lekkiej konstrukcji szkieletowej.

Układ warstw stropu międzykondygnacyjnego (Rys. 4)

Układ warstw stropu międzykondygnacyjnego (Rys. 4)

 

 

  1. Wentylacja budynku

Budynek ma zapewnioną wentylację poszczególnych elementów:

– przestrzeni podpodłogowej – dla budynków z pustką podpodłogową,

– pomieszczeń mieszkalnych – obowiązkowo kuchnia, łazienki, pom.techniczne, garaż i garderoba,

– poddasza użytkowego – połaci dachu,

– poddasza nieużytkowego.

 

– Przestrzeń podpodłogowa

Zapewnia się wentylację przestrzeni podpodłogowej. Suma powierzchni czynnej otworów wentylacyjnych, zapewniających bieżącą wentylację wynosi 1/500 powierzchni przestrzeni podpodłogowej. Otwory wentylacyjne zlokalizowane są tak, że zapewniają ciągłe przewietrzanie całej przestrzeni podpodłogowej.

 

– Pomieszczenia mieszkalne

Zapewnia się wentylację pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z wymogami normowymi i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

– Połać dachu – poddasze użytkowe przy pełnym poszyciu

Zapewnia wentylacja połaci dachu:

– nawiew w okapie, zapewniający wentylację każdej przestrzeni pomiędzy krokwiami,

– szczelina wentylacyjna grubości min. 20 mm pomiędzy poszyciem dachu a izolacją cieplną,

– wywiew w kalenicy dachu.

 

– Poddasze nieużytkowe – przy pełnym poszyciu dachu

– nawiew w okapie, zapewniający wentylację całości przestrzeni poddasza,

– wywiew w kalenicy dachu, zapewniający wentylację każdej przestrzeni miedzy krokwiami.

 

Powyższe zasady dotyczą budowy jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

 


 

Wykonawca, będący członkiem SDD, zobowiązany jest budować dom zgodnie z normami polskimi i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, sztuką budowlaną, projektem, umową i załącznikami.

 

Członek SDD zobowiązany jest przestrzegać powyższe Standardy SDD.

 

Przed przystąpieniem do wyceny i wykonywania robót budowlanych członek SDD zobowiązany jest do weryfikacji projektu pod względem zgodności ze Standardami SDD i uwzględnienia ich w wycenie i procesie wykonawstwa.

Członek SDD udziela 3-letniej rękojmi budowlanej na wykonane prace budowlane.

 

Opracowano – 1 lipca 2005 r.

Rada Techniczna Stowarzyszenia Dom Drewniany.

Podstawowe standardy techniczno-montażowe dla budownictwa prefabrykowanego wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2005 r.